tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „NIE odkrywce”.

Art. 2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Wielotów.

Art. 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Art. 7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach  szczególnych.

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra