tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

Art. 8
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zablokowanie budowy odkrywki kopalni węgla brunatnego na złożu Gubińskim jako niosącej za sobą niepoliczone szkody społeczne, środowiskowe i finansowe.
2. Ochrona praw i interesów mieszkańców gmin wiejskich Gubin w przypadku realizacji inwestycji, w szczególności w sprawach odszkodowań i wysiedleń.
3. Gromadzenie i przekazywanie mieszkańcom rzetelnych informacji na temat wszystkich prac dotyczących kopalni odkrywkowej i wszystkich zagrożeń jej towarzyszących.
4. Współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i innymi celem wypracowania alternatywnych wizji rozwoju, biorących pod uwagę czynnik społeczny, środowisko naturalne i położenie geopolityczne naszej gminy.

5.Ochrona obszarów naturalnych i środowiskowych głównie rejonu gmin Brody i Gubin.

6. Zapobieganie pogarszającej się sytuacji ekologicznej rejonu gmin Brody i Gubin w aspekcie istniejącej już odkrywki po stronie niemieckiej.

7. Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska.
8. Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego.
9. Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii.
10. Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
11. Ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź historycznych.
12. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa młodzieży i bezrobotnych.
13. Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ochrony środowiska.
14. Organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa poprzez działalność służb instruktorskich i doradczych.
15. Propagowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
16. Propagowanie w społeczeństwie idei ruchu w zakresie ochrony obszarów naturalnych, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ochrony przyrody.
17. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zgodne z zasadami ekologii.
18. Działania na rzecz tworzenia prawnych form ochrony przyrody.
19. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej  z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
20. Działania na rzecz rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji.
21. Działania na rzecz wspierania i wdrażania rolnictwa ekologicznego, programów rolno - środowiskowych oraz agroturystyki.
22. Promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie.
23. Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji oraz recyklingu odpadów.
24. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.
25. Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy oraz likwidacji barier utrudniających współprace.
26. Promocja i organizacja wolontariatu.
27. Działalność  wspomagająca technicznie, szkoleniowo, doradczo – informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

1. Współpracę z organami władzy, administracją rządową, samorządami terytorialnymi, zakładami pracy, placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
2. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie służb instruktorskich na każdym szczeblu organizacyjnym Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
4. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
6. Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej.
7. Podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań służących wypełnianiu celów statutowych.
8. Popieranie doświadczeń w zakresie postępu w ochronie środowiska.
9. Gromadzenie funduszy zapewniających działalność Stowarzyszenia.
10. Inicjowanie i organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz ochrony środowiska.
11. Podejmowanie innej działalności, zmierzającej do stałego rozwoju Stowarzyszenia.
12. Bezstronne i obiektywne rozpatrywanie przez wszystkie organy Stowarzyszenia skarg, wniosków i odwołań członków Stowarzyszenia mając na względzie prawo i uzasadniony interes członków Stowarzyszenia oraz ogólny interes Stowarzyszenia.

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra