tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

Art.  15
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 16
1. Walne Zgromadzenie Członków, dalej zwane Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej  raz w roku - w okresie do najpóźniej 15 marca roku następnego.
4. O terminie Walnego Zgromadzenia członkowie stowarzyszenia zostają powiadomieni w formie pisemnego zaproszenia, które powinno zostać wysłane listem zwykłym lub doręczone osobiście przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
5. W razie konieczności Zarząd może z własnej inicjatywy zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia, w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku. W przeciwnym razie nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia.
7. W przypadkach nie cierpiących zwłoki dopuszczalne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez Zarząd Stowarzyszenia bez zachowania wymogów określonych w Art 16 pkt 4. Dla ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia wymagana jest obecność połowy plus jeden członków zwyczajnych.

Art. 17
1. Walne Zgromadzenia jest ważne i może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że inaczej mówi statut.
2. W sytuacjach spornych, uniemożliwiających podjęcie uchwały, głos rozstrzygający ma prowadzący obrady.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że inaczej mówi statut.
4. Prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia ma obowiązek utajnić głosowanie na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Sekretarz Zarządu lub inny członek Zarządu.
6. W razie konieczności Walne Zgromadzenie może powołać na czas obrad Przewodniczącego, który prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia.
7. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne, chyba, że inaczej zadecyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
Art. 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. uchwalanie nowego statutu stowarzyszenia oraz wprowadzanie do niego poprawek,
6. rozpatrywanie odwołań członkowskich od decyzji Zarządu,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,

 

Art. 19
1. Walne Zgromadzenie powołuje Zarząd, który jest złożony z 3 członków, w tym: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych członków Zarządu – skarbnika i sekretarza, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd jest wybierany na trzyletnią kadencję.
4. Członkom Zarządu przysługuje prawo wielokrotnego wyboru.
Art. 20
1. Każdy członek Zarządu ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji.
2. Jeżeli przed upływem kadencji liczba członków Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej 3 osób, Zarząd ma obowiązek zorganizować w terminie 28 dni Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Zarządu.
3. Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje w drodze Uchwały Walne Zgromadzenie na propozycję Prezesa Zarządu.
4. Opróżnienie stanowiska Prezesa Zarządu powoduje konieczność zwołania przez Zarząd w terminie 28 dni Walnego Zgromadzenia celem wyboru nowego Zarządu.
5. Prezes Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków stowarzyszenia.
6. Pozostali członkowie Zarządu mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków stowarzyszenia.
7. Odwołanie Prezesa i innych członków Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 21
Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. sporządzanie planów pracy i budżetu,
3. prowadzenie dokumentacji formalnej i finansowo - księgowej,
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5. zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
6. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie i organizacja Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia,
8. sporządzanie protokołu z Walnego Zgromadzenia i posiedzeń Zarządu,
9. nadawanie członkostwa i skreślanie z listy członków stowarzyszenia.


Art. 22
1. Podziału funkcji i obowiązków pomiędzy członkami Zarządu dokonuje Prezes.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby,  nie rzadziej niż raz na
4 miesiące.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub inny, wyznaczony przez niego członek Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są ważne jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane.
6. Tryb obradowania i podejmowania uchwał Zarząd ustala we własnym zakresie. W sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma Prezes Zarządu.
Art. 23
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1. zwoływanie posiedzeń Zarządu,
2. prowadzenie posiedzeń Zarządu,
3. przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia,
4. podpisywanie uchwał i protokołu Walnego Zgromadzenia,
5. podpisywanie uchwał i protokołu z posiedzeń Zarządu,
6. podpisywanie innych dokumentów Stowarzyszenia.
Art. 24
Sekretarz Zarządu zastępuje Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności lub  niewypełniania statutowych obowiązków lub rezygnacji przed upływem kadencji  Zarządu.
Art. 25
Skarbnik odpowiada za bieżące zarządzanie majątkiem stowarzyszenia oraz  wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym prawem.
Art. 26
Sekretarz odpowiada za sporządzanie protokołów z Walnego Zgromadzenia
i posiedzeń Zarządu oraz za ostateczną redakcję projektów uchwał.
Art. 27
1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną złożoną z 3 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna jest wybierana na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia.
4. Dokładny sposób funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wielokrotnego wyboru oraz rezygnacji z pełnionej funkcji przed upływem kadencji
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej dwóch osób, Zarząd ma obowiązek zwołania w terminie 28 dni Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.


Art. 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego władz,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
4. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
5. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w określonych statutem sytuacjach samodzielne zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra