tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia

Art. 29
      1.    Majątek stowarzyszenia powstaje z:
a. składek członkowskich,
b. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności,
d. dochodów z majątku stowarzyszenia,
e. działalności gospodarczej,
f. ofiarności publicznej,
2.   Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

link terra