tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”tytul: STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

STATUT Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 33
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa jej przebieg oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
Art. 34
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20  poz.104) Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie  w dniu 09 czerwca 2010r.

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra